project survey nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

project survey nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm project survey giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của project survey.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • project survey

    * kỹ thuật

    sự đo vẽ công trình