project owner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

project owner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm project owner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của project owner.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • project owner

    * kinh tế

    chủ công trình