project link nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

project link nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm project link giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của project link.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • project link

    * kinh tế

    liên kết dự báo