project data nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

project data nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm project data giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của project data.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • project data

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    số liệu của dự án