project level nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

project level nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm project level giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của project level.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • project level

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cấp dự án