project plan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

project plan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm project plan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của project plan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • project plan

    * kỹ thuật

    dự thảo