projected core nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

projected core nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm projected core giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của projected core.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • projected core

    * kỹ thuật

    ô tô:

    đầu sứ cách điện Bougie