projected spark position nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

projected spark position nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm projected spark position giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của projected spark position.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • projected spark position

    * kỹ thuật

    ô tô:

    vị trí nhô ra của đầu bougie (trong buồng đốt)