projected cost of production nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

projected cost of production nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm projected cost of production giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của projected cost of production.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • projected cost of production

    * kinh tế

    dự toán chi phí sản xuất