projected number of population nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

projected number of population nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm projected number of population giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của projected number of population.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • projected number of population

    * kỹ thuật

    dân số thiết kế