project window nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

project window nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm project window giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của project window.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • project window

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cửa sổ công trình