send off nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

send off nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm send off giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của send off.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • send off

  * kinh tế

  gởi đi (một bức thư...)

  gửi đi (một bức thư..)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • send off

  Similar:

  dispatch: send away towards a designated goal

  Synonyms: despatch

  project: throw, send, or cast forward

  project a missile

  send: transfer

  The spy sent the classified information off to Russia

  Synonyms: get off