send and receive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

send and receive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm send and receive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của send and receive.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • send and receive

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    nhận và gửi