sending device nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sending device nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sending device giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sending device.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sending device

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thiết bị gửi

    thiết bị phát