sending modem nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sending modem nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sending modem giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sending modem.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sending modem

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    môđem gửi