sending reference equivalent-sre nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sending reference equivalent-sre nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sending reference equivalent-sre giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sending reference equivalent-sre.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sending reference equivalent-sre

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    đương lượng chuyển gốc truyền dẫn