sending aerial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sending aerial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sending aerial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sending aerial.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sending aerial

    * kỹ thuật

    dây trời phát sóng