sending entity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sending entity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sending entity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sending entity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sending entity

    * kỹ thuật

    người gửi

    thực thể gửi