send nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

send nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm send giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của send.

Từ điển Anh Việt

 • send

  /send/

  * ngoại động từ sent

  /sent/

  gửi, sai, phái, cho đi ((cũng) scend)

  to send word to somebody: gửi vài chữ cho ai

  to send a boy a school: cho một em nhỏ đi học

  cho, ban cho, phù hộ cho, giáng (trời, Thượng đế...)

  send him victorioussend: trời phụ hộ cho nó thắng trận!

  to send a drought: giáng xuống nạn hạn hán

  bắn ra, làm bốc lên, làm nẩy ra, toả ra

  to send a ball over the trees: đá tung quả bóng qua rặng cây

  to send smoke high in the air: làm bốc khói lên cao trong không trung

  đuổi đi, tống đi

  to send somebody about his business: tống cổ ai đi

  làm cho (mê mẩn)

  to send somebody crazy: làm ai say mê; (nhạc ja, lóng) làm cho mê li

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hướng tới, đẩy tới

  your question has sent me to the dictionary: câu hỏi của anh đã khiến tôi đi tìm từ điển

  * nội động từ

  gửi thư, nhắn

  to send to worn somebody: gửi thư báo cho ai; gửi thư cảnh cáo ai

  to send to somebody to take care: nhắn ai phải cẩn thận

  to send away

  gửi đi

  đuổi di

  to send after

  cho đi tìm, cho đuổi theo

  to send down

  cho xuống

  tạm đuổi, đuổi (khỏi trường)

  to send for

  gửi đặt mua

  to send for something: gửi đặt mua cái gì

  nhắn đến, cho đi tìm đến, cho mời đến

  to send for somebody: nhắn ai tìm đến, cho người mời đến

  to send for somebody: nhắn ai đến, cho người mời ai

  to send forth

  toả ra, bốc ra (hương thơm, mùi, khói...)

  nảy ra (lộc non, lá...)

  to send in

  nộp, giao (đơn từ...)

  ghi, đăng (tên...)

  to send in one's name: đăng tên (ở kỳ thi)

  to send off

  gửi đi (thư, quà) phái (ai) đi (công tác)

  đuổi đi, tống khứ

  tiễn đưa, hoan tống

  to send out

  gửi đi, phân phát

  toả ra, bốc ra (hương thơm, mùi, khói...)

  nảy ra

  trees send out young leaves: cây ra lá non

  to send round

  chuyền tay, chuyền vòng (vật gì)

  to send up

  làm đứng dậy, làm trèo lên

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) kết án tù

  to send coals to Newcastle

  (xem) coal

  to send flying

  đuổi đi, bắt hối hả ra đi

  làm cho lảo đảo, đánh bật ra (bằng một cái đòn)

  làm cho chạy tan tác, làm cho tan tác

  to send packing

  đuổi đi, tống cổ đi

  to send someone to Jericho

  đuổi ai đi, tống cổ ai đi

  to send to Coventry

  phớt lờ, không hợp tác với (ai)

 • send

  phát đi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • send

  * kinh tế

  chuyển (tiền, chi phiếu...)

  chuyển đi (một bức thư, một gói hàng...)

  gởi

  gửi

  * kỹ thuật

  gửi

  nhận thức

  phát

  phát đi

  phương hướng

  ý nghĩa

  xây dựng:

  đọc phiếu đục lỗ

  hiện tượng sóng xô

  sức sóng xô

  toán & tin:

  gửi (dữ liệu)

  gửi, phát đi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • send

  cause to go somewhere

  The explosion sent the car flying in the air

  She sent her children to camp

  He directed all his energies into his dissertation

  Synonyms: direct

  to cause or order to be taken, directed, or transmitted to another place

  He had sent the dispatches downtown to the proper people and had slept

  Synonyms: send out

  transfer

  The spy sent the classified information off to Russia

  Synonyms: get off, send off

  Similar:

  mail: cause to be directed or transmitted to another place

  send me your latest results

  I'll mail you the paper when it's written

  Synonyms: post

  transport: transport commercially

  Synonyms: ship

  station: assign to a station

  Synonyms: post, place

  commit: cause to be admitted; of persons to an institution

  After the second episode, she had to be committed

  he was committed to prison

  Synonyms: institutionalize, institutionalise, charge

  air: broadcast over the airwaves, as in radio or television

  We cannot air this X-rated song

  Synonyms: broadcast, beam, transmit