beam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beam.

Từ điển Anh Việt

 • beam

  /bi:m/

  * danh từ

  (kiến trúc) xà, rầm

  đòn, cán (cân); bắp (cây); trục cuốn chỉ (máy dệt); gạc chính (sừng hươu)

  (kỹ thuật) đòn cân bằng; con lắc

  (hàng hải) sườn ngang của sàn tàu; sống neo

  tín hiệu rađiô (cho máy bay)

  tầm xa (của loa phóng thanh)

  tia; chùm (ánh sáng)

  electron beam: chùm electron

  sun beam: tia mặt trời, tia nắng

  (nghĩa bóng) vẻ tươi cười rạng rỡ

  to kick the beam

  nhẹ hơn, nhẹ bỗng lên (cán cân)

  bị thua

  on the port beam

  (hàng hải) bên trái tàu

  on the starboard beam

  (hàng hải) bên phải tàu

  * động từ

  chiếu rọi (tia sáng)

  rạng rỡ, tươi cười

  xác định của vị trí máy bay qua hệ thống rađa

  rađiô phát đi (buổi phát thanh...)

 • beam

  (Tech) chùm; chùm sáng, tia

 • beam

  dầm; tia (sáng) chùm (sáng)

  b. on elastic foundation dần trên nền đàn hồi

  b. on elastic support dần trên gối đàn hồi

  compuond b. dầm ghép

  conjugate b. dầm liên hợp

  continuos b. dầm nhiều nhịp, dầmliên tục

  electron b. tia điện tử, chùm electron

  fixed b. dầm cố định

  floor b. dầm ngang

  hinged b. dầm tiết hợp

  lattice b. dầm mạng, dầm thành phần

  narrow b. (máy tính) chùm hẹp

  scanning b. tia quét

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • beam

  long thick piece of wood or metal or concrete, etc., used in construction

  a group of nearly parallel lines of electromagnetic radiation

  Synonyms: ray, electron beam

  a column of light (as from a beacon)

  Synonyms: beam of light, light beam, ray, ray of light, shaft, shaft of light, irradiation

  (nautical) breadth amidships

  the broad side of a ship

  they sighted land on the port beam

  smile radiantly; express joy through one's facial expression

  express with a beaming face or smile

  he beamed his approval

  Similar:

  radio beam: a signal transmitted along a narrow path; guides airplane pilots in darkness or bad weather

  balance beam: a gymnastic apparatus used by women gymnasts

  shine: emit light; be bright, as of the sun or a light

  The sun shone bright that day

  The fire beamed on their faces

  air: broadcast over the airwaves, as in radio or television

  We cannot air this X-rated song

  Synonyms: send, broadcast, transmit

  glow: have a complexion with a strong bright color, such as red or pink

  Her face glowed when she came out of the sauna

  Synonyms: radiate, shine

  glow: experience a feeling of well-being or happiness, as from good health or an intense emotion

  She was beaming with joy

  Her face radiated with happiness

  Synonyms: radiate, shine