beam deck nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beam deck nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beam deck giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beam deck.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beam deck

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    lát trên rầm