beam brick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beam brick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beam brick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beam brick.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beam brick

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    gạch dầm