beam steel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beam steel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beam steel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beam steel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beam steel

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cốt thép dầm