beam haunch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beam haunch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beam haunch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beam haunch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beam haunch

    * kỹ thuật

    nách dầm

    xây dựng:

    vút dầm