beam hanger nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beam hanger nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beam hanger giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beam hanger.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beam hanger

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thanh treo dầm