beam truck nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beam truck nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beam truck giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beam truck.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beam truck

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    ô tô chở dầm

    xe chở dầm