beam theory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beam theory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beam theory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beam theory.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beam theory

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    lý thuyết dầm