beam engine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beam engine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beam engine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beam engine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beam engine

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    động cơ đòn cân bằng