beamy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beamy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beamy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beamy.

Từ điển Anh Việt

 • beamy

  /'bi:mi/

  * tính từ

  to, rộng (tàu thuỷ)

  (thơ ca) to lớn; nặng nề

  a beamy spear: ngọn giáo nặng nề

  (thơ ca), (từ hiếm,nghĩa hiếm) sáng ngời, rạng rỡ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • beamy

  broad in the beam

  a beamy cargo ship

  Similar:

  beaming: radiating or as if radiating light

  the beaming sun

  the effulgent daffodils

  a radiant sunrise

  a refulgent sunset

  Synonyms: effulgent, radiant, refulgent