beam grid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beam grid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beam grid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beam grid.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beam grid

    * kỹ thuật

    lưới dầm