beam pulser nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beam pulser nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beam pulser giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beam pulser.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beam pulser

    * kỹ thuật

    vật lý:

    bộ tạo xung chùm

    máy phát xung chùm