beam valve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beam valve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beam valve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beam valve.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beam valve

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    van lá chia nhiều dải