beam knee nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beam knee nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beam knee giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beam knee.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beam knee

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    khuỷu dầm (đóng tàu)