beam rib nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beam rib nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beam rib giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beam rib.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beam rib

    * kỹ thuật

    cánh dầm