beam crane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beam crane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beam crane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beam crane.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beam crane

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    cần trục một dầm