beam-lead nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beam-lead nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beam-lead giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beam-lead.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beam-lead

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    chùm dẫn