beam bridge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beam bridge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beam bridge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beam bridge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beam bridge

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cầu dầm

    cầu kiểu dầm