beam fill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beam fill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beam fill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beam fill.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beam fill

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khối đắp dầm