beam bottom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beam bottom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beam bottom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beam bottom.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beam bottom

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đáy dầm

    đáy hầm