beam from nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beam from nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beam from giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beam from.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beam from

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    ván khuôn dầm