beam pumper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beam pumper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beam pumper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beam pumper.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beam pumper

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    giếng phải bơm