beam return nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beam return nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beam return giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beam return.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beam return

    * kỹ thuật

    sự quét về của chùm