ray nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ray nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ray giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ray.

Từ điển Anh Việt

 • ray

  /rei/

  * danh từ

  (động vật học) cá đuối

  * danh từ

  tia ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  the rays of the sun: tia nắng

  refelected ray: tia phản xạ;

  X ray: tia X

  ray of hope: (nghĩa bóng) tia hy vọng

  (nghĩa bóng) tia hy vọng

  (toán học), (từ hiếm,nghĩa hiếm) bán kính

  (thực vật học) hoa phía ngoài của cụm hoa đầu

  (động vật học) cánh sao (của con sao biển); tai cây (cá)

  * ngoại động từ

  (thơ ca) toả, rọi (ánh sáng)

  * nội động từ

  (+ off, out, forth) chiếu, toả ra (ánh sáng...)

 • ray

  tia; nửa đường thẳng

  anode r. (vật lí) tia dương cực

  cathode r. (vật lí) tia âm cực

  central r. tia trung tâm

  cosmic r. tia vũ trụ

  flex r. tia uốn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ray

  * kinh tế

  cá đuối

  tia

  * kỹ thuật

  cạnh ngắm đa giác

  tia

  tia sáng

  cơ khí & công trình:

  mạch nước rỉ

  xây dựng:

  phát tia

  toán & tin:

  tia, nửa đường thẳng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ray

  a branch of an umbel or an umbelliform inflorescence

  (mathematics) a straight line extending from a point

  any of the stiff bony spines in the fin of a fish

  cartilaginous fishes having horizontally flattened bodies and enlarged winglike pectoral fins with gills on the underside; most swim by moving the pectoral fins

  emit as rays

  That tower rays a laser beam for miles across the sky

  Similar:

  beam: a column of light (as from a beacon)

  Synonyms: beam of light, light beam, ray of light, shaft, shaft of light, irradiation

  beam: a group of nearly parallel lines of electromagnetic radiation

  Synonyms: electron beam

  re: the syllable naming the second (supertonic) note of any major scale in solmization

  radiate: extend or spread outward from a center or focus or inward towards a center

  spokes radiate from the hub of the wheel

  This plants radiate spines in all directions

  irradiate: expose to radiation

  irradiate food