ray center nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ray center nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ray center giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ray center.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ray center

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tâm vị tự