raymond chandler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

raymond chandler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm raymond chandler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của raymond chandler.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • raymond chandler

    Similar:

    chandler: United States writer of detective thrillers featuring the character of Philip Marlowe (1888-1959)

    Synonyms: Raymond Thornton Chandler

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).