raymond lully nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

raymond lully nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm raymond lully giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của raymond lully.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • raymond lully

    Similar:

    lully: Spanish philosopher (1235-1315)

    Synonyms: Ramon Lully

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).