ray ratio nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ray ratio nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ray ratio giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ray ratio.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ray ratio

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tỷ số vị tự