ray-energy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ray-energy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ray-energy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ray-energy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ray-energy

    * kỹ thuật

    năng lượng từ xa