ray fungus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ray fungus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ray fungus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ray fungus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ray fungus

    * kỹ thuật

    y học:

    nấm tia