ray-tracing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ray-tracing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ray-tracing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ray-tracing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ray-tracing

    * kỹ thuật

    sự theo dấu tia